Webshop gericht op Duitse particulieren zéér interessant: BTW in Duitsland per 1 juli verlaagd

Heeft u producten die geschikt zijn voor verkoop via internet en interessant zijn voor de grote Duitse afzetmarkt, dan wordt het nu extra interessant om vanuit Nederland een webshop te starten.

De BTW percentages gaan in Duitsland per 1 juli aanstaande voor de duur van een half jaar omlaag. Het hoge tarief gaat van 19% naar 16% en het lage tarief van 7% naar 5%. U bent nu gewend om uw producten in Nederland te verkopen met 21% respectievelijk 9% BTW. Door zich op de Duitse markt te richten zou bij gelijkblijvende prijzen een hogere brutowinstmarge van 5% respectievelijk 4% behaald kunnen worden

Hoe kunt u hier van profiteren?

Bent u een ondernemer die in Nederland is gevestigd en verkoopt u goederen aan particulieren in Duitsland? Dan krijgt u te maken met de BTW-regeling voor afstandsverkopen. Veel webshops hebben daarmee te maken. Deze particulieren hebben geen BTW-identificatienummer, waardoor geen sprake is van een intracommunautaire levering met het bijbehorende 0% BTW-tarief.

De regeling voor afstandsverkopen

Wanneer een ondernemer goederen verkoopt aan een afnemer zonder BTW-identificatienummer in een andere EU lidstaat, dan moet deze ondernemer in beginsel het BTW tarief van zijn lidstaat in rekening brengen. Dat speelt vooral bij verkoop aan particulieren. Dit kan tot gevolg hebben dat afnemers de goederen gaan kopen bij ondernemers in de EU-lidstaten waar het laagste BTW-tarief van toepassing is. Om verstoring van concurrentieverhoudingen en een verlegging van handelsstromen te voorkomen, is een regeling getroffen voor verkopen aan particulieren en ondernemers zonder BTW-identificatienummer in een andere EU-lidstaat. Dit wordt de ‘regeling voor afstandsverkopen’ genoemd en houdt in dat de plaats van levering is gelegen in de EU-lidstaat waar het vervoer van de goederen eindigt (het bestemmingsland van de goederen). De BTW-heffing vindt dus plaats volgens de wetgeving zoals die geldt in de EU-lidstaat van bestemming. De regeling voor afstandsverkopen is van toepassing indien het vervoer van de goederen door of voor rekening van de ondernemer wordt verricht en een bepaald drempelbedrag is overschreden.

Drempelbedragen voor afstandsverkopen

De regeling voor afstandsverkopen is alleen van toepassing als de vergoedingen, exclusief BTW, voor de levering van de goederen naar dezelfde EU-lidstaat in het vorige kalenderjaar of het lopende kalenderjaar het drempelbedrag te boven gaan. Dus als in het vorige kalenderjaar het drempelbedrag voor een bepaalde EU-lidstaat is overschreden, dan geldt voor het daaropvolgende kalenderjaar geen drempelbedrag en is gelijk al BTW in de EU-lidstaat van de afnemer verschuldigd. Als de verkopen beneden deze drempelbedragen blijven, is de regeling voor afstandsverkopen niet van toepassing. In dat geval vindt BTW heffing plaats in de EU-lidstaat van herkomst. Wordt het drempelbedrag voor het eerst overschreden, dan vinden vanaf dat moment de levering waardoor het drempelbedrag wordt overschreden en de daaropvolgende leveringen niet langer plaats in de EU-lidstaat van herkomst maar in de EU-lidstaat van bestemming. Het drempelbedrag voor Duitsland is € 100.000.

Niet toepassen van het drempelbedrag 

Om te voorkomen dat de ondernemer  bij het overschrijden van de drempel in de loop van het jaar in een keer moet veranderen van BTW percentage op de facturen kan de ondernemer gebruikmaken van de mogelijkheid om af te zien van toepassing van het drempelbedrag. Alle afstandsverkopen zijn dan belast in Duitsland. Dit is met name interessant als de ondernemer nog dit jaar begint met de afstandsverkopen naar Duitsland. Een verzoek om de toepassing van het drempelbedrag achterwege te laten, moet schriftelijk worden ingediend bij de Belastingdienst. Bij inwilliging van het verzoek blijft toepassing van het  drempelbedrag achterwege gedurende een periode van ten minste twee kalenderjaren.

MOSS- systeem

Binnen de EU is het Mini One-Stop Shop (MOSS) geïntroduceerd, waarbij ondernemers zich niet in ieder land voor de BTW hoeven te registreren wanneer zij aan particulieren digitale diensten in andere lidstaten leveren. De verschuldigde BTW kan met het MOSS-systeem via één EU-lidstaat worden aangegeven. De Europese Commissie is met een voorstel gekomen om het MOSS systeem uit te breiden, zodat ook bij afstandsverkopen van het MOSS gebruik kan worden gemaakt. Voor de ondernemer is dit een lastenverlichting. Een ondernemer hoeft zich dan niet meer in iedere lidstaat van de EU de registreren wanneer hij daar goederen levert. In 2021 moet een Europees BTW-systeem zijn ingevoerd. Dus gaat het MOSS systeem met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook voor afstandsverkopen gelden. Tot die tijd is registratie in Duitsland voor de BTW nodig. Dat kunnen wij voor u regelen.

Conclusie

De Duitse markt is interessant voor afstandsverkopen, omdat de BTW-percentages nu al lager zijn dan de Nederlandse BTW percentages, en dit verschil voor de periode 1-7-2020 t/m 31-12-2020 nog groter wordt. Daardoor kunt u bij gelijkblijvende consumentenprijzen meer brutowinstmarge realiseren, of een hogere omzet als u (een deel) van het lagere percentage aan de consument geeft.

Het drempelbedrag van € 100.000 kunt u op verzoek achterwege laten en direct profiteren van de lagere percentages.

Registratie bij de Duitse belastingdienst is noodzakelijk totdat het MOSS-systeem ook voor afstandsverkopen wordt ingevoerd. Dat zal waarschijnlijk in 2021 zijn.

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter Janssen, telefoon: 0612758958, e-mail pej@contouraccountants.nl .

 

Scroll Up